> Domov | O škole | História školy

História školy

Obsah článku
História školy
30 rokov vo faktoch
Rozvoj školstva na Slovensku
DOKUMENTY
Celý článok

REKONŠTRUKCIE ŠKOLY

1976- otvorenie novej ZDŠ nakoľko stará škola bola nevyhovujúca pre vyučovanie.1984 – maľovanie školy

1986   - skôr, ako žiaci zasadli do lavíc, bola prevedená oprava školy. Opravila sa vonkajšia fasáda školy, strecha, vymaľovalo sa oplotenie a vnútorné priestory školy. Finančné prostriedky na opravu školy ochotne poskytol ONV – odbor školstva v Spišskej Novej Vsi. Opravu previedli Banské povrchové stavby zo Spišskej Novej Vsi

1988- „Týždeň pracovnej aktivity“spočíval v tom, že naši žiaci sa svojou prácou zúčastnili na zveľaďovaní okolia školy a obce.

1989 - začína generálna oprava budovy školy. Výmena vodovodného potrubia, stolárske práce remeselníkov z Veľkej pri Poprade, výmena strechy, vnútorných stropov. Vymaľovali sa vnútorné priestory školy. Pomoc poskytlo aj TJ – Družstevník Odorín a rodičia našich žiakov.

1991 – dokončenie celkovej opravy strechy a výmena stropov. V máji prebehla za pomoci rodičov brigáda pri úprave okolia školy – výmena oplotenia, zasadenie ovocných stromov, oprava brány, vymaľovanie knižnice a chodieb školy.

1994   - presunutá MŠ do budovy ZŠ. Využíva priestory bývalej zborovne a riaditeľne.

1995   - v lete dostavaná jedna miestnosť pre účely MŠ (zamurované átrium medzi triedou ZŠ a učebňou MŠ). V tomto roku bola celá budova školy splynofikovaná.

1996- začiatok vykurovania plynom

2004   - ukončená prístavba novej školskej jedálne a vývarovne v priestoroch   starej kotolne. Jedna z tried bola prerobená na audiovizuálnu učebňu.

           V novembri začala výmena starých okien za plastové v realizácii súkromnej firmy WEBI zo Spišskej Novej Vsi

2005- obnovená vonkajšia fasáda, vymaľovanie celej budovy

2006– spustenie novej kuchyne s jedálňou

2013 - prekrytie átria

2014 - prestavba kabinetu na novú zborovňu riaditeľňou,výmena 

           tried MŠ a ZŠ - samostatná trieda pre ŠKD


40 rokov školy vo faktoch

 

 

Školský rok Počet žiakov Pedagógovia
1975/ 76 52 M. Karchňáková, M. Kacejová, Stanovská
1976/ 77 52 M. Karchňáková, E. Pacoňová
1977/ 78 50 M. Karchňáková, Koňaková, Ondášová
1978/ 79 50 M. Karchňáková, D. Kyrcová
1979/ 80 53 M. Karchňáková, Olejarová
1980/ 81 59 M. Karchňáková, M. Čerťanská
1981/ 82 60 M. Karchňáková, Olejarová, Sokolská
1982/ 83 56 M. Karchňáková, Zajacová
1983/ 84 54 M. Karchňáková, A. Gondeková
1984/ 85 53 M. Karchňáková, Ondrejčíková
1985/ 86 53 M. Karchňáková, M. Kaviličová
1986/ 87 57 M. Karchňáková, Čerňanská
1987/ 88 57 M. Karchňáková, L. Brunovská
1988/ 89 44 M. Karchňáková, L. Brunovská, Koňaková
1989/ 90 38 R. Sekanová, M. Vartovníková
1990/ 91 43 R. Sekanová, M. Vartovníková
Otvorený ŠKD – školský klub detí – 30 žiakov, Vychovávateľka: A. Múdra
1991/ 92 42 R. Sekanová, M. Vartovníková, A. Múdra
1992/ 93 46 R. Sekanová, M. Vartovníková, A. Múdra
1993/ 94 45 R. Sekanová, M. Vartovníková, A. Múdra
1994/ 95 41 R. Sekanová, M. Vartovníková, A. Múdra
1995/ 96 40 R. Sekanová, M. Maniaková, A. Múdra
1996/ 97 41 R. Sekanová, M. Maniaková, A. Múdra
1997/ 98 46 R. Sekanová, L. Holíková, J. Jasečková, A. Múdra
1998/ 99 46 R. Sekanová, M. Maniaková, E. Širilová, A. Múdra
1999/ 2000 49 R. Sekanová, M. Maniaková, J. Rumančíková, A. Múdra
2000/ 01 54 R. Sekanová, M. Maniaková, J. Rumančíková, A. Múdra
2001/ 02 45 R. Sekanová, M. Maniaková, J. Rumančíková-Gondeková, A. Múdra
2002/ 03 38 R. Sekanová, M. Maniaková, A. Múdra
2003/ 04 27 M. Maniaková, R. Sekanová, A. Múdra
2004/ 05 20 J. Gondeková, J. Deptová, A. Múdra
2005/ 06 22 J. Gondeková, J. Deptová, A. Múdra
2006/ 07 21 J. Gondeková, J. Deptová, S. Streberová
2007/ 08 28 J. Gondeková, J. Deptová, S. Streberová
2008/ 09 32 Ľ. Strache, J. Deptová, S. Streberová
2009/ 10 37 Ľ. Strache, J. Deptová, S. Streberová
2010/ 11 40 J. Gondeková, Ľ. Strache, J. Deptová, S. Streberová
2011/ 12 40 J. Gondeková, V. Rusnáková, Ľ. Laurová, S. Streberová, A. Múdra
2012/ 13 33 J. Gondeková, V. Živčáková, S. Streberová
2013/ 14 32 J. Gondeková, V. Živčáková, I. Ondrejčíková,  S. Streberová
2014/ 15 31 J. Gondeková, I. Ondrejčíková, S. Streberová
2015/ 16 27 V. Koňak, I. Ondrejčíková, S. Streberová
2016/ 17 36 A.Puškášová, I. Ondrejčíková, J. Lizancová, S. Streberová

VO FUNKCII RIADITEĽA ZA 30 ROKOV

14 rokov: 1975 – 1989        Mária Karchňáková

 14 rokov: 1989 – 2003      Regina Sekanová

 1 rok:  2003 – 2004         Marcela  Maniaková

 4 roky: 2004 - 2008            Jarmila Gondeková

 2 roky: 2008 – 2010          Ľudmila Strache

 5 rokov: 2010 – 2015        Jarmila Gondeková

 1 rok: 2015 – 2016             Vladimír Koňak

 Od 2016                               Adriana Puškášová


TECHNICKO – HOSPODÁRSKI PRACOVNÍCI
KURIČ: p. Jozef Slanina, Ondrej Hovanec, Emil Veľký st., Emil Veľký ml., Michal Duhančík, Štefan Farkašovský

UPRATOVAČKY: p. Elena Fabianová, Magdaléna Fabianová, Anna Hudáková, Ľudmila Kniznerová,  Mária Hovancová, Anna Rybárová, Katarína Kapustová, Anna Fabianová

PRVÝKRÁT:

 • Od školského roku 1976/77má I. stupeň len 4 ročníky
 • V školskom roku 1980/81boli zavedené jarné prázdniny – od 23. marca 1981 v trvaní jedného týždňa
 • V školskom roku 1990/91 začala na ZŠ pracovať školská družina, neskôr premenovaná na školský klub detí
 • 25.5.1994 bola do budovy ZŠ preradená materská škola. Tým sa zrušila obecná knižnica v škole.
 • 20.5.1993 sa na škole konal Okresný metodický deň málotriednych škôl. Ďalší bol vo februári 1996
 • V školskom roku 1996/97 sa začína na škole vyučovať náboženská výchova ako vyučovací predmet.
 • V školských rokoch 1997 až 2002 sa na škole vyučuje v troch triedach
 • 26. februára 2000 sa začala tradícia organizovania Obecného plesu v Odoríne v spolupráci ZŠ, MŠ a Obecného úradu
 • V školských rokoch 2001/02 a 2002/03 naši žiaci absolvovali Školu v prírode vo Vysokých Tatrách
 • Prvým júlom 2002 prešli kompetencie školstva z okresných úradov na obecné úrady
 • Vďaka projektu INFOVEK naša škola v máji 2004 získala šesť počítačov pre žiakov
 • Školským rokom 2004/2005 sa začalo financovanie záujmového vzdelávania v rámci vzdelávacích poukazov
 • V školskom roku 2005/06 od 1. januára začala svoju prevádzku naša školská jedáleň s kuchyňou

NAŠE TRADÍCIE, ÚSPECHY

Škola od svojho začiatku až po súčasnosť sa snažila a naďalej sa snaží zachovávať ľudové tradície a zvyklosti zaužívané v živote školy, medzi ktoré nepochybne patria:

 • Maškarný ples – Karneval
 • Fašiangový sprievod masiek dedinou
 • Vynášanie Moreny
 • Stavanie mája
 • Stretnutie s jubilantmi obce
 • Posedenie pri vianočnom stromčeku
 • Obecný ples v spolupráci OcÚ a MŠ
 • Zápis prvákov – privítanie budúcich žiakov do „Cechu školákov“
 • Súťaž „Dievčatá a chlapci z jednej lavice“

Žiaci našej školy svoje vedomosti, zručnosť a tvorivú šikovnosť dokázali aj v rôznych súťažiach. Vyskúšali si:

 • Zber liečivých rastlín: I. miesto v okrese
 • Výtvarné súťaže:
  Prírodné motívy na platidlách – 3. miesto M. Čuchranová
  Štetec plný energie – 1. miesto v rámci Slovenska O. Lešňovský
  Vesmír očami detí – 1. miesto v rámci okresu M. Šromovský
  Lesy – pľúca zeme (Ekovýkres – ekoplagát ) – 1.miesto B. Baluch, 3. miesto Z. Sovová
  Tvoríme s energiou – 19. miesto žiakov ŠKD z 8118 prác
  Orion – čokoládová hviezda – 2 krát 2. miesto v rámci Slovenska
  Projekt KONTA ORANGE Voda, vodienka a vodníčkovanie – 25 266Sk
 • Spevácku súťaž:
  Slávik Slovenska – Katarína Olexová, Lenka Sedláková, Matúš Baluch, Katarína Živčáková, Janka Staňová Michal Baluch, Mária Živčáková, Andrea Strelová                                     
 • Športové súťaže:
  Štafeta mieru 
  Spišské športové hry detí a mládeže
  Gymnastický štvorboj – 4. miesto dievčatá 1.-2. ročník
  Veľkonočný turnaj vo vybíjanej – 4. miesto v okrese     
  Športová olympiáda dedinských škôl – atletika – 2. miesto, vybíjaná – 4. miesto
 • Literárne súťaže:
  Šaliansky Maťko – okresné kolo M. Kapalko, S. Staňová, M. Džubáková
  Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo v Michalovciach Michal Baluch
 • Matematické súťaže:
  Pytagoriáda – úspešní riešitelia – T. Polkabla, M. Baluch, I. Rusnák, O. Lešňovský, M. Džubáková, L. Dzuricová, P. Slanina, K. Uhrinová, Z. Kotradyová, J. Čuj, M. Kapalko
  Matematický Klokan- úspešní riešitelia v rámci Slovenska – O. Lešňovský, Z. Kotradyová, S. Streberová
  Matematická olympiáda – úspešný riešiteľ – M. Pagáčová, M. Čuchranová

V putovaní za krásami našej krajiny naši žiaci za 30 rokov navštívili:

 • Beliansku jaskyňu
 • Dobšinskú ľadovú jaskyňu
 • Demänovskú jaskyňu
 • Gombaseckú jaskyňu
 • Ochtinskú aragonitovú jaskyňu

Mestá: Spišská Nová Ves, Banská Bystrica, Košice, Prešov, Martin, Žilina, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Zvolen, Poprad, Gelnica          

Kultúrne pamiatky: Betliar, Krásna Hôrka, Dukla, Stará Ľubovňa – hrad, skanzen, Spišský hrad, Mariánska hora v Levoči, Spišská Kapitula, Markušovce – Dardanely, skanzen pri Martine – Jahodnícke háje, Červený Kláštor

Obdivovali prírodné krásy Vysokých Tatier, termálnych kúpalísk v Kováčovej, v Sliači, splavovali Dunajec, videli Pieniny, Zemplínsku Šíravu, ZOO v Bojniciach, planetárium v Prešove a v Košiciach

 

Rozvoj školstva na Slovensku

 • Školstvo na Slovensku sa začalo rozvíjať v stredoveku
 • Hlavným obsahom vyučovania bolo osvojenie si latinčiny a základov kresťanského učenia
 • Hlavným poslaním latinských škôl bolo pripravovať mladíkov pre cirkevné služby
 • Prvá univerzita na Slovensku vznikla až v 15. storočí, roku 1465 v Bratislave - Academia Istropolitana. Mala štyri fakulty: artistickú, lekársku, právnickú a teologickú
 • Za Rakúsko – uhorského štátu sa zákonom Ratio educations (1777) utvorila relatívne jednotná školská sústava. Zriadili sa tri stupne elementárnych škôl:

Triviálne – jednotriedne alebo dvojtriedne školy pre deti dedinskej a mestskej chudoby. V nich sa vyučovalo náboženstvo, čítanie, písanie, počítanie, a základy poľnohospodárstva.

Hlavná škola – bola trojtriedna alebo štvortriedna pre každý kraj. Pripravovala žiakov na ďalšie štúdium.

Normálne školy – boli zriaďované v krajských mestách.

 • Jozef II. nariadil školskú dochádzku povinne od 6 do 12 rokov, každoročný súpis detí, vyhlásil vyučovanie za bezplatné, neprítomnosť v škole trestal.
 • Októbrovým diplomom z roku 1860 sa začala maďarizácia v školstve a nielen v ňom.
 • Slovenská inteligencia roku 1863 založila v Martine Maticu slovenskú. S úmyslom uchovať slovenský jazyk z vlastných prostriedkov zriadili tri slovenské gymnáziá – Revúca, Martin a Kláštor pod Znievom, ktoré po roku 1867 zanikli.
 • Po slovensky sa vyučovalo až za buržoáznej ČSR.
 • V roku 1919 dostali žiaci prvé slovenké šlabikáre, ale písanky ešte nepoužívali. Písalo sa griflom na bridlicové tabuľky v drevených rámčekoch. Napísaný text sa zotieral handričkami.
 • Podľa Malého školského zákona (1922) sa povinná školská dochádzka predĺžila na 8 rokov. Popri ľudových školách sa rozširovala aj sieť mestských škôl.
 • Od roku 1960 sa žiakom zadarmo poskytujú učebnice a ďalšie učebné pomôcky. Povinná školská dochádzka sa zvýšila o rok.
 • Zákonom z roku 1984 sa zaviedla 10-ročná školská dochádzka.

 DOKUMENTY (doc):

 

Posledná úprava (Piatok, 30 December 2016 23:51)

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin24.jpg