> Domov | O škole | História školy

História školy - Rozvoj školstva na Slovensku

Obsah článku
História školy
30 rokov vo faktoch
Rozvoj školstva na Slovensku
DOKUMENTY
Celý článok

 

Rozvoj školstva na Slovensku

 • Školstvo na Slovensku sa začalo rozvíjať v stredoveku
 • Hlavným obsahom vyučovania bolo osvojenie si latinčiny a základov kresťanského učenia
 • Hlavným poslaním latinských škôl bolo pripravovať mladíkov pre cirkevné služby
 • Prvá univerzita na Slovensku vznikla až v 15. storočí, roku 1465 v Bratislave - Academia Istropolitana. Mala štyri fakulty: artistickú, lekársku, právnickú a teologickú
 • Za Rakúsko – uhorského štátu sa zákonom Ratio educations (1777) utvorila relatívne jednotná školská sústava. Zriadili sa tri stupne elementárnych škôl:

Triviálne – jednotriedne alebo dvojtriedne školy pre deti dedinskej a mestskej chudoby. V nich sa vyučovalo náboženstvo, čítanie, písanie, počítanie, a základy poľnohospodárstva.

Hlavná škola – bola trojtriedna alebo štvortriedna pre každý kraj. Pripravovala žiakov na ďalšie štúdium.

Normálne školy – boli zriaďované v krajských mestách.

 • Jozef II. nariadil školskú dochádzku povinne od 6 do 12 rokov, každoročný súpis detí, vyhlásil vyučovanie za bezplatné, neprítomnosť v škole trestal.
 • Októbrovým diplomom z roku 1860 sa začala maďarizácia v školstve a nielen v ňom.
 • Slovenská inteligencia roku 1863 založila v Martine Maticu slovenskú. S úmyslom uchovať slovenský jazyk z vlastných prostriedkov zriadili tri slovenské gymnáziá – Revúca, Martin a Kláštor pod Znievom, ktoré po roku 1867 zanikli.
 • Po slovensky sa vyučovalo až za buržoáznej ČSR.
 • V roku 1919 dostali žiaci prvé slovenké šlabikáre, ale písanky ešte nepoužívali. Písalo sa griflom na bridlicové tabuľky v drevených rámčekoch. Napísaný text sa zotieral handričkami.
 • Podľa Malého školského zákona (1922) sa povinná školská dochádzka predĺžila na 8 rokov. Popri ľudových školách sa rozširovala aj sieť mestských škôl.
 • Od roku 1960 sa žiakom zadarmo poskytujú učebnice a ďalšie učebné pomôcky. Povinná školská dochádzka sa zvýšila o rok.
 • Zákonom z roku 1984 sa zaviedla 10-ročná školská dochádzka.


Posledná úprava (Piatok, 30 December 2016 23:51)

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin24.jpg