> Domov | Projekty

Projekty

Projekt Bezpečná škola

Bezpecna skola1Tento školský rok 2011/2012 sme sa zapojili do projektu Bezpečná škola. Koordinátor prevencie a sociálno-patologických javov na škole má možnosť z tohto projektu čerpať teoretické, ale i praktické informácie, návody ako pracovať v škole so žiakmi v oblasti prevencie.

 

Projekt Chráňme naše deti

Chranme nase deti1 Chranme nase deti2 Chranme nase deti3

Dňa 15.3.2011 sme spolu so spoločnosťou RESCUE TEAM SLOVAKIA uzavreli Dohodu o partnerstve pri hľadaní stratených detí – našich žiakov, pri krízových situáciách, ktoré by mohli počas vyučovania nastať. Projekt je založený na využití databáz žiakov a rodičov informačného systému na vyrozumenie cieľovej skupiny na hľadanie strateného dieťaťa.

Posledná úprava (Pondelok, 24 Október 2011 09:55)

 

Projekt Detský čin roka

Detsky cin roka1V každom školskom roku sa naši žiaci v školskom klube detí zapájajú do detskej poroty projektu Detský čin roka. V popoludňajších hodinách si spolu s vychovávateľkou čítajú životné príbehy detských hrdinov, ktorí vykonali nejaký záslužný a výnimočný čin pomoci rovesníkom, priateľom, v rodine, a vyhodnocujú ich. Na záver si žiaci vyberú príbeh, ktorý ich najviac zaujal a zapoja sa tak do celoslovenského hlasovania o detský čin roka.

Posledná úprava (Pondelok, 24 Október 2011 09:57)

 

Čo je vzdelávací program Modrá škola?

„Modrá škola - voda pre budúcnosť" je dlhodobý vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., ktorého realizátorom je o. z. Mladí vedci Slovenska. Hlavným cieľom programu je systematické budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý má svoju hodnotu rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život človeka.

Program je spracovaný tak, aby vhodnými formami a metódami zážitkového učenia pôsobil na rozvoj vedomostí a znalostí detí a mládeže o pitnej vode - jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody v prírode. Aby realizácia bola úspešná a aby metódy práce boli na vysokej profesionálnej úrovni, spolupracujeme aj s pedagógmi škôl a školských zariadení, ktorí sú oboznámení so zámerom čo najefektívnejšie ovplyvňovať záujem detí a mládeže o ciele programu.

Hlavné ciele programu Modrá škola:

• formovať postoje, prehĺbiť a rozšíriť vedomosti a zručnosti detí a mládeže o pitnej vode (úprava surovej vody, doprava, distribúcia), jej rôzneho využitia (pitie, umývanie, varenie, hygiena a ďalšie),

• rozšíriť poznatky detí a mládeže o odpadovej vode (ako vzniká odpadová voda, jej čistenie pred návratom do vodných tokov),

• rozšíriť vedomosti detí a mládeže o ochrane vodných zdrojov, ochrane životného prostredia, pitného režimu a pod.,

• zaujať mladých ľudí odbornými aktivitami, ktoré vo svojej činnosti realizuje BVS, a. s.,

• systematicky vyhľadávať nadaných žiakov a študentov a zvyšovať ich záujem profesionálne sa orientovať na vodárenské odvetvie.

Ako bude program prebiehať

Program je súborom viacerých typov aktivít a činností s tematikou pitnej vody, jej výroby, distribúcie, odvádzania a čistenia, ktoré vedú k vzdelávaniu, rozvoju návykov a zručností, zmene hodnotovej orientácie a spolupráci medzi školami, verejnosťou a vodárenskou spoločnosťou. Jednotlivé aktivity sú prispôsobené cieľovým skupinám a prebiehajú vo vlastnom vyučovacom procese škôl alebo formou neformálneho vzdelávania (exkurzie, záujmové krúžky). Cieľom vzdelávacej časti programu je dostať do povedomia detí a mládeže dôležitosť a nenahraditeľnosť vody pre každodenný život. Žiaci by mali nadobudnúť najmä vedomosti z environmentálnej výchovy s dôrazom na pitnú vodu a čistenie odpadových vôd.

Pre zapojené školy pripravila BVS možnosť exkurzií do vybraných objektov, ako napr. vodné zdroje, úpravne vody, rezervoáre pitnej vody, čistiarne odpadových vôd a Vodárenské múzeum.

Viac informácií na adrese: http://www.modraskola.sk/

 

Projekt Pomôž svojej škole a chráň prírodu

Milk agro-1 Milk agro-2

Každý rok sa naša škola zapája do projektu Pomôž svojej škole a chráň prírodu so spoločnosťou Milk Agro. Projekt bol zameraný na zber hliníkových viečok od jogortov a ďalších výrobkov s logom SABI. Tento rok sa projekt zameriava na zber viacej druhov obalov s logom SABI, ale aj na výtvarné či multimediálne záznamy využitia výrobkov firmy Milk Agro. Lákavé sú aj ceny pre výhercov.

Posledná úprava (Pondelok, 24 Október 2011 09:46)

 
Viac článkov...
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin32.jpg